Централна ремонтна база 2001 ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана!

"Централна ремонтна база 2001" ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Закупуване на един брой нов мобилен бетонов център“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0056-С01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.
Изборът на изпълнител ще бъде проведен при спазване на условията и реда за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/ 01.07.2016 г.

„Централна ремонтна база 2001” ООД кани всички заинтересовани да подадат своите оферти до изтичане на посочената крайна дата – 11.01.2018 г., като подаването на оферти се извършва чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

 
ДОКУМЕНТИ:
Dogovor_dostavka_ЦРБ.pdf
Prilojenie_3.2_Publichna_pokana_PMS-160_ЦРБ-2.pdf
Prilojenie_3.3_Iziskvania_oferti_PMS-160.pdf
Prilojenie_3.4_Oferta_PMS-160_ЦРБ.pdf
Prilojenie_3.6_Metodika_ЦРБ.pdf
Prilojenie_3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS-160_ЦРБ.pdf-------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-3.001-0056-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.